Съгласно Раздел V. ДРУГИ. точка 2 от официалните правила на играта, считано от 08.05, тя е прекратена.

Официални правила за играта "Braun Prom Queen"

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР, ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА, ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА, ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. ОРГАНИЗАТОР И АДМИНИСТРАТОР НА ИГРАТА: Играта „Braun Prom Queen” наричана по-долу „Играта”, се организира и провежда от „И-АКТ ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Черни връх №150, ет.4.

2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на играта ще бъдат публично оповестени с началото на Играта и достъпни за целия период на продължителност на играта на: www.braunpromqueen.bg

3. Организаторът на Играта си запазва правото по всяко време да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на: www.braunpromqueen.bg

4. Играта „Braun Prom Queen” е насочена предимно към лица от женски пол, предвид участващите в кампанията продукти. С участието си в играта участниците заявяват, че са запознати с правилата на тази игра и се съгласяват да ги спазват.

5. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Играта се провежда на профилната страница на Braun в Instagram: https://www.instagram.com/braun.bulgaria/

6. Играта се провежда за периода от 23.04.2019 г. Победителят се тегли на 16.05.2019 г. и се обявява публично на Facebook страницата на Braun в Instagram и на сайта www.braunpromqueen.bg до 19:00 ч. на 16.05.2019 г.

Участието в Играта е обвързано с покупка.

7. Право на участие в Играта в Instagram имат всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години. Нямат право на участие служителите на eкипа на Braun Bulgaria, „И-АКТ ГРУП' ЕООД, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

Раздел II. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

След края на играта на печелившaта участничкa ще бъде предоставена следнaта награда:

грим, прическа, превоз до бала с луксозен автомобил, кавалер, който да я придружи до мястото на бала й, както и осигурени фотограф и оператор.

Наградата се предоставя на печелившата участничка под формата на услуги и не се заменя за нейната парична равностойност. Печелившата участничка ще получи:

Грим за бала от професионален гримьор, избран от Организатора.
Прическа за бала от професионален фризьор, избран от Организатора.
Превоз с луксозен автомобил, избран от Организатора до мястото на бала (училището и до ресторанта).
Кавалер, който да я придружи до бала – в училището и до ресторанта, но не и през цялата вечер на бала.
Фотограф и оператор, които да заснемат подготовката и ключови моменти от бала на печелившата участничка.

Раздел III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И ПЕЧЕЛЕНЕ НА НАГРАДАТА

1. За да се включи в Играта, участничката трябва да изпълни следните условия, описани по-долу:

1.1 Да закупи някой от продуктите на Braun, участващ в кампанията и посочен на страницата www.braunpromqueen.bg.

Покупката може да бъде направена както от онлайн магазините, посочени на www.braunpromqueen.bg, така и от физическите магазини на съответните вериги: Технополис, Техномаркет, Зора и Tехмарт.

1.2. Да качи своя снимка заедно със закупения Braun продукт в Instagram с хаштаг #braunpromqueen.

1.3. Да запази касовата бележка за покупката.

2. Всяка участничка, закупила някой от продуктите на Braun, описани на сайта www.braunpromqueen.bg и качила своя снимка със закупен продукт в Instagram с хаштаг #braunpromqueen, има шанс да спечели посочената в Раздел II награда.

3. Тегленето на наградата ще се извърши на 16.05.2019, като на случаен принцип ще бъде избрана една от участничките, които са изпълнили условията за участие в кампанията. Ще бъде изготвен Протокол, който удостоверява данните на печелившата и ще се съхранява на посочения адрес на компанията.

4. Печелившата ще бъде обявена публично на Facebook страницата на Braun https://www.facebook.com/BraunBulgaria/ , профилната страница на Braun в Instagram: https://www.instagram.com/braun.bulgaria/ и на сайта www.braunpromqueen.bg

5. В срок от 3 (три) работни дни след обявяването на победителката на Facebook страницата, профилната страница в Instagram на Braun и на сайта www.braunpromqueen.bg, печелившата трябва да предостави три имена и телефон посредством лично съобщение. Ако в посочения срок, печелившата участничка не подаде нужните данни за осъществяване на контакт, то тя загубва правото си да получи наградата.

6. Организаторите имат право да изискат личните данни на победителката – име и телефон, за изготвяне на Протокол, който удостоверява данните на печелившата и публичното й обявяване. Организаторите на Играта имат правото да поискат документ за самоличност при предоставяне на наградата. При отказ от страна на печелившата да потвърди самоличността си, тя автоматично губи право върху наградата и наградата може да се предостави на друга участничка. Участничките в Играта са предварително запознати с условията и дават съгласието си да покрият всички данъчни задължения, произлизащи от наградата.

Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

1. Спечелилата наградата ще бъде обявена според описаното в т.4 от раздел III на настоящите ПРАВИЛА.

2. Наградата на печелившата участничка ще бъде реализирана за сметка на Организатора на Играта в срок, указан от участничката, съобразено с датата на бала й. Печелившата участничка при получаване на наградата следва да предостави копие на касовата си бележка и оригинал за сверка.

3. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

4. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившата с награда на сходна или по-висока стойност.

Раздел V. ДРУГИ.

1. Включвайки се в настоящата Игра, участничките потвърждават, че са запознати с нейните официални правила, както и с условията свързани с Играта, относно обявяване на печелившата и реализирането на наградата. Печелившата участничка следва да даде съгласието си с декларация за участие в последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения.

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

4. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

5. Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.

6. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.

7. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, отменяне, отклонения или заместване на наградата или невъзможност за използването й поради местни официални празници или други обстоятелства, които са извън контрола на Организатора и възпрепятстват използването на наградата. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставена награда поради форсмажорни обстоятелства.

8. Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва от facebook страницата и Instagram профила всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

9. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в промоцията или нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.

10. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.